Close

De Bellamy Atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad.

  • Uitgeverij Thoth, Bussum.
  • April 24, 2012

Authors: Minke Wagenaar, Fred Feddes, Jouke van der Werf

De Bellamybuurt in Amsterdam-West heeft een hoge historisch stedenbouwkundige waarde. Het onderliggende vijftiende-eeuwse veenlandschap, de zeventiende-eeuwse polder en de achttiendeeeuwse verkaveling van pleziertuinen zijn nog altijd zichtbaar in de stedenbouwkundige maten en de bebouwing. Er is relatief veel laagbouw. Dit, in combinatie met voortuinen, geeft de buurt een afwisselende, dorpse uitstraling. Dat maakt haar steeds geliefder bij uiteenlopende groepen bewoners.

Minke Wagenaar laat zien hoe vanaf de middeleeuwen de eigendomsverhoudingen hun stempel hebben gedrukt op de huidige fysieke verschijningsvorm van bebouwing en stedelijke structuur. Fred Feddes plaatst de Bellamybuurt in de steeds veranderende verhouding tussen de formele stad en de informele voorstad. In haar tweede essay onderzoekt Minke Wagenaar de relatie tussen de ruimtelijke structuur van de buurt, de identiteit en waardering ervan door de bewoners. Jouke van der Werf beschrijft met welke middelen beleidsmakers en erfgoedambtenaren de voortdurende verandering van de Bellamybuurt op behoedzame wijze kunnen begeleiden.

De Bellamy Atlas bevat kaarten, prenten en foto’s, vult een leemte in de geschiedschrijving van Amsterdam en legt de basis voor bescherming gebaseerd op kennis en inzicht.

Te bestellen bij de boekhandel of via de website van Uitgeverij Thoth

Transient

De voordeur

Het gedoe aan de deur, de reuring op straat, het is immateriële cultuur in de betekenis van sociale patronen, gewoontes en rituelen. Deze veranderen geleidelijk, elke keer een stukje, op een enkel onderdeel, doordat mensen het anders gaan doen, andere bezigheden krijgen, van elders andere gewoontes meenemen of overnemen. De gebouwde omgeving vormt het ‘decor’ waarbinnen ze handelen. De huizen, hun voordeuren en de hoeveelheid woningen erachter zijn de materiële zaken. Ze vormen een fysieke, ruimtelijke afbakening voor de bewoners en hun handelen. Verandert er iets in de onderlinge organisatie van de huizen en de positie van de woningen ten opzichte van de straat, dan vraagt dit om nieuwe voorzieningen en nieuw gedrag in de communicatie bij de voordeur. (De Bellamy Atlas, p. 55)